Energetická úspora až 30%

Zmluvné podmienky

1. Úvodné ustanovenia – vymedzenie pojmov

Predávajúcim - je obchodná spoločnosť: Ing. Emil Grobauer
Tatranská 18
08001 Prešov
IČO: 14279665
IČ DPH: SK1020741194
zapísaná na OÚ Prešov, odbor živn. podnikania spis č. ŽO/5028/1992/Km 

Kupujúcim - je každá osoba, ktorá nakupuje tovar ponúkaný Predávajúcim na internetovej stránke predávajúceho: www.termostat.webnode.sk

Kúpna zmluva – je zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke predávajúceho: www.termostat.webnode.sk , uzavretá spôsobom podľa ods. 2., týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom /ods. 9,/ pre internetový obchod www.termostat.webnode.sk a ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zákona o elektronickom obchode.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky za účelom svojho podnikania s nimi sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktorý sa ho týka a obchodným zákonníkom.

 

2. Spôsob objednávania a uzavretie kúpnej zmluvy

Kupujúci si vyberá tovar vkladaním do nákupného košíka.

Po kontrole nákupného košíka pokračuje Kupujúci vyplnením najnutnejších údajov objednávky potrebných pre správne doručenie objednaného tovaru Predávajúcim.

Okamžite po odoslaní objednávky príde na Kupujúcim uvedený e-mail rekapitulácia objednávky.

Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.

Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný a môže ju odvolať do času než mu Predávajúci pošle na e-mail akceptáciu jeho objednávky.

Predávajúci zašle na e-mail Kupujúceho akceptáciu objednávky s priloženou faktúrou. V prípade zvolenia platby dobierkou sa za akceptáciu objednávky považuje jej potvrdenie a odoslanie tovaru prepravcovi.

Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu, v prípade platby dobierkou potvrdením objednávky a odovzdaním tovaru prepravcovi..

Predávajúci rezervuje Kupujúcemu tovar po dobu maximálne 3 dní. Ak v tejto lehote nedôjde k úhrade faktúry alebo k vzájomnej dohode, kúpna zmluva sa v celom rozsahu od začiatku zrušuje. V prípade platby dobierkou sa tovar expeduje max. do 3 dní od doručenia objednávky, spravidla však najneskôr nasledujúci deň po doručení objednávky. V prípade, že tovarnie je na sklade môže byť dodacia lehota dlhšia, o čom predávajúci upovedomí kupujúceho.

Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili.

Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry alebo dobierky majetkom Predávajúceho.

 

Objednávať si môžete on-line priamo na našich stránkach. Pokiaľ vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete nás kontaktovať priamo zo stránky "KONTAKT" prostredníctvom alebo využitím akéhokoľvek iného uvedeného kontaktu (po-pi:,08-18,00), kde uvediete presný názov tovaru, počet objednaných kusov, vašu presnú adresu a telefónne číslo.

 

3. Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

 1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
 2. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
 3. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

 1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravcom.
 2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 3. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom.
 4. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
 5. Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

 

4. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

 1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť nám.
 2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

 

5. Cena a Platobné podmienky

Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná Predávajúcim, v plnej výške a včas zaplatiť kúpnu cenu platnú v čase odoslania objednávky Predávajúcemu.

Kúpne ceny tovaru uvedené v našom internetovom obchode www.termostat.webnode.sk  sú platné v čase objednania tovaru vratane 20%DPH (Daň z Pridanej Hodnoty). Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.

Dokladom o predaji sú daňové doklady, ktoré vystaví a doručí Predávajúci Kupujúcemu spolu s tovarom alebo zvlášť poštou. K cene tovaru sa pripočítavajú prepravné náklady.

V prípade, keď Kupujúci vykoná úhradu faktúry vopred a Predávajúci nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru, Predávajúci vráti zaplatenú sumu Kupujúcemu do 3 dní od oznámenia rozhodnutia Kupujúceho, a to na účet Kupujúceho, ktorý oznámi Kupujúci vo svojom rozhodnutí na e-mail: vega@vegamicro.sk

 

 

 

6. Spôsob platby a Termín dodania

V obchode www.termostat.webnode.sk požadujeme platbu vopred na účet vedený vo VÚB , číslo účtu je uvedené v bode 11. , alebo si možete zvoliť spôsob platby poštou na dobierku.

Tovar, ktorý je skladom, je odosielaný kupujúcemu okamžite po zaplatení kúpnej ceny. V prípade platby dobierkou okamžite, ako je tovar k dispozícii, t.j. väčšinou okamžite, najneskôr nasledujúci deň po objednaní tovaru.

Zaplatením sa rozumie pripísanie celej sumy kúpnej ceny na účet Predávajúceho.

Ak je tovar skladom, odosielame ho okamžite po prijatí úhrady, najneskôr nasledujúci pracovný deň.

Po vybavení objednávky vždy zákazníka informujeme, že jeho objednávka bola zaslaná, v ozname môžme uviesť podacie číslo a aktuálny stav zásielky . Stav vašej objednávky si môžete pozrieť aj po zaregistrovaní.

Ak zásielku neobdržíte do 10 dní, odporúčame kontaktovať nás.
Stáva sa totiž, že zákazníci nedostanú oznámenie z pošty o uložení zásielky.

V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime vám predpokladaný termín dodania. V tom prípade si však vyžiadame vaše odsúhlasenie. Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je omeškanie spôsobené okolnosťami nami nezavinenými (meškanie zásielky, strata zásielky...).

Ak si objednáte tovar, ktorý sme vypredali, prípadne výrobca alebo dodávateľ z akýchkovek dôvodov stiahol z predaja, a neinformoval nás o tom, okamžite po zistení tejto skutočnosti vás budeme kontaktovať (e-mailom, prípadne telefonicky) o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkneme iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie – so súhlasom kupujúceho)

Ceny prepravného sú uvedené v našom obchode pod položkou Ako Nakupovať - Dopravné náklady.

Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku.

Pri objednávke do inych krajin poštovné vypočítavame individuálne podľa jednotlivych štátov, do ktorych zásielku posielame.

 

7. Vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy

V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa pripodomovom predaji a zásielkovom predaji má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote.

Tovar odoslaný ako dobierka nebude Predávajúcim prevzatý, ale naopak bude Kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť.

V prípade, že kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia používaním a v pôvodnom obale.

Predávajúci tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu v lehote do 15 dní od odstúpenia Kupujúceho od zmluvy, a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na adresu Kupujúceho, alebo prevodom na účet Kupujúceho.

Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene.

Pokiaľ sa Predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, Kupujúci nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

- predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť,

Pri porušení podmienk pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, podľa príslušných právnych predpisov.

 

8. Záruka

Záruku na tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v záručnom liste.

Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania tovaru prepravnej spoločnosti.

Záruka sa vzťahuje na výrobné alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním.

Záruka sa nevzťahuje na použitie tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebením, živelnou pohromou, ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo iným neštandardným javom ako napríklad prepätím v rozvodnej alektrickej alebo telefónnej sieti.

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu:

- zaslaním reklamovaného tovaru spolu s ďalšími požadovanými dokumentami na adresu Predávajúceho

Postup reklamácie a spôsob odstránenia vád tovaru rieši Reklamačný poriadok, ktorý je neoddelitelnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.

 

9. Reklamačný poriadok

Záručná doba
Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu prepravnej spoločnosti.

Reklamácia sa vzťahuje len na:

 • preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.

Reklamácia sa nevzťahuje na:

 • chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.

Postup pri reklamácii
Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

 1. Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.
 2. V prípade, ak zistíte akýkoµvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky.
 3. V prípade, ak zistíte výrobné chyby, je potrebné najprv tovar na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme poslali s tovarom. Reklamovaný tovar Vám vymeníme za iný, ktorý si vyberiete alebo vám vrátime peniaze. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

Doba vybavenia reklamácie
Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak.

Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.
V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom

 

10. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlas na spracovanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme Predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok a za účelom ponúkania služieb a produktov Predávajúceho, zasielaní informácií o činnosti Predávajúceho, a to aj elektronickými prostriedkami. Súhlas Kupujúci udeľuje na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia.

Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne.

 

11. Bankové spojenie

 

 • VUB Banka – číslo účtu: 202340572/0200
 • IBAN:
 • SWIFT:

 

12. Záverečné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho.

Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na stránke internetového obchodu: www.termostat.webnode.sk  v deň odoslania objednávky Kupujúcim.

Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar včítane prípadných dopravných a manipulačných nákladov, Všeobecné obchodné podmienky v znení platnom k momentu odoslania objednávky.

Kupujúci prehlasuje, že údaje uvedené v objednávke sú pravdivé.

Predávajúci sa zaväzuje archivovať kúpnu zmluvu v elektroniskej podobe po dobu 5 rokov.

Kúpnu zmluvu podľa podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode